All-Star day (World League.2)


Three-Point contest - 1st round
N. Surname Team L Age Points
M. Méng kè Emperor 2.2 22 30
T. Bedugnis Statyba 2.1 28 29
N. Ning jinzhijia 2.1 25 29
S. Kui Xiǎo xiàng 2.1 29 26
Z. Jiu Lóng hú jì 2.1 30 25
R. Ahlapuro Mask 2.1 29 25
T. Cou Mó yá chī 2.2 26 23
T. Quan Měi rén 2.1 28 23
D. Li Mó yá chī 2.2 29 22
F. Qi Měi rén 2.1 25 20
G. Ding Overlord 2.1 28 20
F. Zei SkyLine 2.2 25 18
2nd round
N. Surname Points
Z. Jiu 29
M. Méng kè 29
N. Ning 26
R. Ahlapuro 24
T. Bedugnis 23
S. Kui 20
T. Quan 19
T. Cou 18
3rd round
N. Surname Points
Z. Jiu 30
N. Ning 28
R. Ahlapuro 25
M. Méng kè 24
 

1 on 1 challenge (14 year old)
N. Surname Team L
F. Zhāng Bēn bō ér 2.1 10
A. Zao Dragon 2.2 9
P. Shao Xiǎo mài y 2.2 9
1 on 1 challenge (15 year old)
N. Surname Team L
A. Gashi Muli TS 2.2 11
Q. Xie Lóng hú jì 2.1 10
O. Wan JQFRBOS 2.1 10
1 on 1 challenge (16 year old)
N. Surname Team L
B. She HP tóng zǐ 2.1 11
L. Bo Dragon 2.2 10
E. Moreno Atenas 2.1 9
1 on 1 challenge (17 year old)
N. Surname Team L
J. Cuevas Atenas 2.1 11
L. Kē Bǐ SkyLine 2.2 10
V. Gumbinas Cosmonauts 2.1 10
1 on 1 challenge (18 year old)
N. Surname Team L
W. Ji Dragon 2.2 10
C. Lou HP tóng zǐ 2.1 9
B. Hongkajorn neroverde 2.2 8
 

Skills challenge
N. Surname Team L Age Time
D. Pozniakas Atenas 2.1 30 2:26
C. Sima Lóng hú jì 2.1 28 2:26
S. Gairys Emperor 2.2 24 2:32
B. Keras Linksmai 2.1 27 2:34
А. Шестаков Ideja x 2.2 31 2:34
R. Baikštys LOLIKAI 2.2 27 2:36
Z. Meng Mó yá chī 2.2 30 2:43
K. Ambalas TKNŽ 2.2 30 2:44
M. Muha Muli TS 2.2 26 2:51
M. Božić ESB Nice 2.2 30 2:53
H. Gong Mó yá chī 2.2 28 2:54
Л. Логинов TKNŽ 2.2 26 2:55
 

Slam dunk contest - 1st round
N. Surname Team L Age Points
D. Bù kè HP tóng zǐ 2.1 23 89
F. Qi Měi rén 2.1 25 87
X. . zhāng Lū dì 2.2 29 83
C. Mármol Atenas 2.1 28 83
V. Karnezis Irida 2.2 25 83
L. Sù Lóng 2.2 22 82
M. Kuliūnas YMoneY 2.1 27 81
S. Lovrić Muli TS 2.2 26 76
2nd round
N. Surname Points
V. Karnezis 97
X. . zhāng 94
D. Bù kè 92
C. Mármol 91
F. Qi 88
3rd round
N. Surname Points
X. . zhāng 100
V. Karnezis 99
 
! Prizes for achievements in All-Star day are transferred at: 23:15
Value of prize depends on the number of players/coaches that participated in All-Star day's events and their achievements.
Maximum size of prize depends on the strength of division's players
---
Some of All-Star day's events may not take place if there are not enough players that can participate in it (meet minimum requirements).