All-Star day (World League.2)


Three-Point contest - 1st round
N. Surname Team L Age Points
E. Abišala Mask 2.1 30 23
T. Bedugnis Statyba 2.1 30 23
R. Ahlapuro Mask 2.1 31 22
G. Tiě Mèng xīng 2.2 23 22
M. Méng kè Emperor 2.2 24 22
à. Xī zhì Měi rén 2.1 26 22
B. Derbil KK Klaipėd 2.2 27 17
B. Hong Runner 2.1 29 17
F. Qi Měi rén 2.1 27 16
T. Cou Mó yá chī 2.2 28 12
D. Jiā lǐ nà lì HP tóng zǐ 2.1 24 11
D. Li Mó yá chī 2.2 31 11
2nd round
N. Surname Points
M. Méng kè 25
G. Tiě 22
B. Hong 19
T. Bedugnis 18
à. Xī zhì 15
B. Derbil 15
E. Abišala 14
R. Ahlapuro 12
3rd round
N. Surname Points
G. Tiě 30
M. Méng kè 28
B. Hong 18
T. Bedugnis 18
 

1 on 1 challenge (14 year old)
N. Surname Team L
R. Juknius Gladiators 2.2 11
Z. Situ Answer 2.2 10
L. Diao Overlord 2.1 10
1 on 1 challenge (15 year old)
N. Surname Team L
S. Kovainis Spartans 2.1 11
B. Liu Mèng xīng 2.2 10
S. Montes Atenas 2.1 9
1 on 1 challenge (16 year old)
N. Surname Team L
D. Wagyakar Muli TS Yo 4.1 10
A. Zao Dragon 2.2 9
T. Yu bigshoes 2.1 8
1 on 1 challenge (17 year old)
N. Surname Team L
P. Tsang bigshoes 2.1 11
A. Gashi Muli TS 2.2 10
Q. Xie Lóng hú jì 1.1 8
1 on 1 challenge (18 year old)
N. Surname Team L
D. Jué Shā Overlord 2.1 11
P. Kamilopardalis Kavala BC 2.1 8
B. She HP tóng zǐ 2.1 7
 

Skills challenge
N. Surname Team L Age Time
K. Miceika VictoriaC 2.1 32 2:26
H. Gong Mó yá chī 2.2 30 2:28
A. Dirmeikis KK Klaipėd 2.2 29 2:30
S. Gairys Emperor 2.2 26 2:30
R. Baikštys LOLIKAI 2.2 29 2:31
O. Buksas Mèng xīng 2.2 30 2:32
P. Stavropoulos Kavala BC 2.1 30 2:36
A. Platūkis Ballers 2.1 28 2:39
C. Rong IceFire 2.2 27 2:43
Y. Luk bigshoes 2.1 28 2:44
M. Muha Muli TS 2.2 28 2:50
C. Sima Lóng hú jì 2.1 30 2:55
 

Slam dunk contest - 1st round
N. Surname Team L Age Points
Y. Luo HP tóng zǐ 2.1 26 89
L. Sù Mèng lán d 2.2 24 84
N. Young CaiBi 2.2 28 81
D. Bù kè Emperor 2.2 25 75
A. Kugenis Ylakis 2.2 30 74
B. Marėnas Ballers 2.1 27 72
J. Kuka Muli TS 2.2 27 64
G. Sui KK TEO 2.2 24 64
2nd round
N. Surname Points
L. Sù 95
N. Young 93
Y. Luo 91
A. Kugenis 89
D. Bù kè 86
3rd round
N. Surname Points
L. Sù 100
N. Young 98
 
! Prizes for achievements in All-Star day are transferred at: 23:15
Value of prize depends on the number of players/coaches that participated in All-Star day's events and their achievements.
Maximum size of prize depends on the strength of division's players
---
Some of All-Star day's events may not take place if there are not enough players that can participate in it (meet minimum requirements).