Yī yuè shí yī rì

Mila & Yarns
Schedule
Day Time Place Opponents Result Int. League
2 15:30 Home vs Bmore Ballers 73:72 800 World League.6.14
3 15:30 Away vs Scuffiolon 59:58 900 World League.6.14
4 15:30 Home vs Believeland 49:89 1100 World League.6.14
5 14:00 Away vs Wǔ hàn guāng gǔ duì 62:66 300 Zhongguo.5.3
6 15:30 Away vs Bacardi 57:68 800 World League.6.14
7 15:30 Away vs Silverado 35:88 600 World League.6.14
8 14:00 Home vs ōu zhōu guì zú xuè tǒng 71:66 400 Zhongguo.5.3
9 15:30 Home vs Wèi lái qiú xīng gōng yìng shā 58:77 600 World League.6.14
10 15:30 Home vs big sky blues 69:73 800 World League.6.14
11 15:30 Away vs Bmore Ballers 68:53 700 World League.6.14
12 14:00 Away vs Dragon City 84:91 300 Zhongguo.5.3
13 15:30 Home vs Scuffiolon 82:54 900 World League.6.14
14 15:30 Away vs Believeland 46:80 1100 World League.6.14
15 14:00 Home vs huoyanlizi 78:69 400 Zhongguo.5.3
16 15:30 Home vs Bacardi 68:66 800 World League.6.14
17 15:30 Home vs Silverado 33:91 600 World League.6.14
18 14:00 Away vs anosa 63:68 400 Zhongguo.5.3
19 15:30 Away vs Wèi lái qiú xīng gōng yìng shā 40:68 600 World League.6.14
20 15:30 Away vs big sky blues 61:70 900 World League.6.14
21 14:00 Home vs Wǔ hàn guāng gǔ duì 79:75 400 Zhongguo.5.3
22 15:30 Away vs Kramtyk batona 65:61 900 World League.6.14
23 15:30 Away vs Delaware 87ers 71:59 800 World League.6.14
24 15:30 Home vs Union-Team 70:64 800 World League.6.14
25 14:00 Away vs ōu zhōu guì zú xuè tǒng 67:68 300 Zhongguo.5.3
26 15:30 Away vs Endymion 59:75 700 World League.6.14
27 15:30 Home vs Empire 68:61 500 World League.6.14
28 14:00 Home vs Dragon City 74:68 300 Zhongguo.5.3
29 15:30 Away vs Scuffiolon 61:51 900 World League.6.14
30 15:30 Away vs ARIS KATO SCHOLARIOU 64:66 700 World League.6.14
31 14:00 Away vs huoyanlizi 61:78 400 Zhongguo.5.3
32 15:30 Home vs Kramtyk batona 55:53 900 World League.6.14
33 15:30 Home vs Delaware 87ers 67:59 800 World League.6.14
34 14:00 Home vs anosa 69:64 400 Zhongguo.5.3
35 15:30 Away vs Union-Team 63:60 800 World League.6.14
36 15:30 Home vs Endymion 79:76 700 World League.6.14
37 14:00 Away vs WZPPP 59:66 400 Zhongguo.5.3
38 15:30 Away vs Empire 65:64 500 World League.6.14
39 15:30 Home vs Scuffiolon 66:61 800 World League.6.14
40 14:00 Home vs WZPPP 70:72 500 Zhongguo.5.3
41 15:30 Home vs ARIS KATO SCHOLARIOU 52:68 700 World League.6.14
43 15:30 Home vs Mài ā mì rè huǒ 2 67:62 900 World League.6.14
44 15:30 Away vs Mài ā mì rè huǒ 2 65:57 900 World League.6.14
45 14:00 Home vs Shàng hǎi xiǎo shā yú 76:69 500 Zhongguo.5.3
47 14:00 Away vs Shàng hǎi xiǎo shā yú 58:70 400 Zhongguo.5.3
48 15:30 Away vs Yetis 58:65 700 World League.6.14
50 15:30 Home vs Yetis 65:66 700 World League.6.14
51 14:00 Home vs Shàng hǎi xiǎo shā yú 68:71 500 Zhongguo.5.3
53 14:00 Home vs anosa 62:60 400 Zhongguo.5.3
55 14:00 Away vs anosa 60:70 500 Zhongguo.5.3
56 15:30 Away vs BC Doxus Kaunas 70:72 800 World League.6.14
58 15:30 Home vs BC Doxus Kaunas 47:62 800 World League.6.14
59 14:00 Home vs anosa Information 400 Zhongguo.5.3
60 15:30 Away vs BC Doxus Kaunas Information 800 World League.6.14