Yà tài qī yè xuě

GetJar
Schedule
Day Time Place Opponents Result Int. League
2 15:45 Home vs FLR KING 69:84 700 World League.6.28
3 15:45 Away vs "GREYWOLVES" 74:51 1100 World League.6.28
4 15:45 Home vs Fairy Tail 49:85 1200 World League.6.28
5 15:45 Home vs Tiān kōng wú jí xiàn 63:65 400 Zhongguo.5.2
6 15:45 Away vs BigSugar 43:80 700 World League.6.28
7 15:45 Away vs PRNacionalTeam 75:54 1000 World League.6.28
8 15:45 Away vs Luò shān jī hú rén jù lè bù 57:76 400 Zhongguo.5.2
9 15:45 Home vs Bethisy basket 55:69 1000 World League.6.28
10 15:45 Home vs Phanters 74:66 1100 World League.6.28
11 15:45 Away vs FLR KING 60:68 900 World League.6.28
12 15:45 Away vs Chāo jí huǒ jiàn duì 39:82 300 Zhongguo.5.2
13 15:45 Home vs "GREYWOLVES" 75:61 1100 World League.6.28
14 15:45 Away vs Fairy Tail 40:78 1100 World League.6.28
15 15:45 Away vs Multi-Wing 56:70 300 Zhongguo.5.2
16 15:45 Home vs BigSugar 57:58 700 World League.6.28
17 15:45 Home vs PRNacionalTeam 59:67 1000 World League.6.28
18 15:45 Home vs Qíng kōng de yǔ dī 70:73 400 Zhongguo.5.2
19 15:45 Away vs Bethisy basket 68:63 1000 World League.6.28
20 15:45 Away vs Phanters 62:52 1200 World League.6.28
21 15:45 Away vs Tiān kōng wú jí xiàn 62:63 300 Zhongguo.5.2
22 15:45 Away vs DreamTeam 2 71:66 700 World League.6.28
23 15:45 Away vs Niú niǔ kǎ sù sù 59:65 700 World League.6.28
24 15:45 Home vs HFC Saronno 77:60 900 World League.6.28
25 15:45 Home vs Luò shān jī hú rén jù lè bù 56:75 400 Zhongguo.5.2
26 15:45 Away vs NoName 70:55 800 World League.6.28
27 15:45 Home vs Roki Rovaniemi 61:68 800 World League.6.28
28 15:45 Home vs Chāo jí huǒ jiàn duì 47:80 400 Zhongguo.5.2
29 15:45 Away vs Phanters 70:58 1100 World League.6.28
30 15:45 Away vs "Rutuntuliai" 66:65 1000 World League.6.28
31 15:45 Home vs Multi-Wing 66:64 400 Zhongguo.5.2
32 15:45 Home vs DreamTeam 2 65:62 700 World League.6.28
33 15:45 Home vs Niú niǔ kǎ sù sù 68:79 700 World League.6.28
34 15:45 Away vs Qíng kōng de yǔ dī 67:69 400 Zhongguo.5.2
35 15:45 Away vs HFC Saronno 68:65 1000 World League.6.28
36 15:45 Home vs NoName 70:44 800 World League.6.28
37 15:45 Away vs Sù diǎn hú dié yú 54:82 400 Zhongguo.5.2
38 15:45 Away vs Roki Rovaniemi 51:66 800 World League.6.28
39 15:45 Home vs Phanters 68:60 1000 World League.6.28
40 15:45 Home vs Sù diǎn hú dié yú 78:75 400 Zhongguo.5.2
41 15:45 Home vs "Rutuntuliai" 76:66 1000 World League.6.28
42 15:45 Away vs Sù diǎn hú dié yú 70:69 400 Zhongguo.5.2
43 15:45 Away vs KK Jazine 54:75 700 World League.6.28
44 15:45 Home vs KK Jazine 66:65 700 World League.6.28
45 15:45 Away vs Multi-Wing 75:70 300 Zhongguo.5.2
46 15:45 Away vs KK Jazine 66:78 700 World League.6.28
47 15:45 Home vs Multi-Wing 79:73 400 Zhongguo.5.2
48 15:45 Home vs Kè lǐ fū lán xiǎo hǔ duì 62:65 800 World League.6.28
50 15:45 Away vs Kè lǐ fū lán xiǎo hǔ duì 56:69 800 World League.6.28
56 15:45 Away vs Niú niǔ kǎ sù sù 59:68 700 World League.6.28
58 15:45 Home vs Niú niǔ kǎ sù sù 58:57 700 World League.6.28
60 15:45 Away vs Niú niǔ kǎ sù sù Information 700 World League.6.28